פרטיות

גולש יקר,

אנא קרא בעיון הצהרה זו, הרישום באתר וכן הגלישה בו מהווה הסכמה לכתובלעיל. כל המידע המפורסם באתר (מדיהדיגיטלית או חומר כתוב) אינו בחזקת סודי וראוי לבוא לידיעת הקהל הרחב.

חשוב לציין כי המידע המפורסם באינטרנט מובא לרשות כלל ציבורהגולשים ומן הראוי לקחת זאת בחשבון.

חברת אול אין טרייד בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף,עוגמת נפש או נזק ברכוש, לך או לצד שלישי, בגין חומר כלשהו שיפורסם באתר או חשיפתפרטייך האישיים.

חברת אול אין טרייד ישראל בע"מ עושה מאמץ ושימוש בתוכנות הגנה הןפרטיות והן של ספק הקישור לרשת במטרה למנוע חדירה זדונית של גורמים לא מוסמכים.אין בכך כדי להעיד על אחריות חברת אול אין טרייד ישראל בע"מ בכל מקרה של תקלהאו נזק עתידי שיגרם ע"י גורם זר.

הגלישה באתר חברת אול אין טרייד ישראל בע"מ והשימוש בשירותיםהכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שחברת אול אין טרייד ישראל בע"מ תוכל לבצעפיקוח ממוחשב על השימוש שאת/ה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/אואמצעים דומים.

חברת אול אין טרייד ישראל בע"מ רשאית להשתמש בכל מידע כאמור,לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותםו/או לצורך קיום הוראת כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של חברת אול איןטרייד ישראל בע"מ.

סך הנתונים שיצטברו אודות הגולש יישמרו על ידי חברת אול אין טריידישראל בע"מ באופן דיסקרטי. חברת אול אין טרייד ישראל בע"מ שומרת לעצמהאת הזכות לעשות שימוש במידע לצרכי ניתוח סטטיסטיים (ללא חשיפת הפרט) במטרה לשנותולשפר את השירותים הניתנים באתר.

כן, מובא לידיעתך כי ייתכן וישלחו אלייך מעת לעת פרסומים שיווקייםבנושא מוצרי מיחשוב וטכנולוגיה ומבצעי הנחות שונים, עדכונים שונים על פעילויותואירועים.

מידע זה עשוי להגיע אלייך על ידי חברת אול אין טרייד ישראל בע"מאו מגורם שלישי, בכל מקרה, לא יימסרו פרטייךהמזהים האישיים.

חברת אול אין טרייד ישראל בע"מ מקפידה לשמור על הוראות כל דיןובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למישאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע

אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולשעצמו.

פרטייך האישיים יימסרו לצד שלישי במלואם אך ורק כנגד דרישה שכזומסמכות שיפוטית או לצורך הגנה משפטית של חברת אול אין טרייד ישראל בע"מ במקרהתביעה או טענה או במקרה של חשד לפעילות זדונית או לא חוקית.
האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטייםאודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכיאבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעילה. חלקמהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנטאקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c/windows/cookies וכן ב- c/windows/Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהיתבאתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר,המחייבים רישום.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נאהיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלאתוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתהיכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.

מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון

ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, מציגים מודעות שלנו באתרים ברשת;

ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookie להצגת מודעות מבוססות ביקורי עבר שלךבאתר;

ביכולתך בכל עת להפסיק את השימוש בקובצי Cookie של ספקי שירות (צד ג') שונים על ידיביקור באתר זה:

http://www.networkadvertising.org/choices/#completed

 

למידע נוסף ושאלות בנושא הצהרת פרטיות ניתן לשלוח דואר אלקטרונילכתובת:

Sales@alltrade.co.il  בעל שורת נושא: privacy..

בברכה,

חברת אול אין טרייד ישראל בע"מ